Galluvet webshop

Disclaimer


1. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de wederpartij onderstaande algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daarmee gepaard gaande rechtsbetrekkingen. Hierdoor accepteert de wederpartij uitdrukkelijk dat de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Er kan alleen van worden afgeweken mits onze schriftelijke toestemming.


2. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging van de bestelling. Een begin van uitvoering geldt evenwel als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.


3. Onze prijzen zijn in euro en luiden exclusief omzetbelasting en andere overheidslasten.
Dit zijn prijzen voor goederen of diensten CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (Incoterms 2010) het door de koper vermelde adres binnen de grenzen van de Benelux + Frankrijk. Voor leveringen buiten de Benelux + Frankrijk worden de goederen geleverd CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (Incoterms 2010) de grens van de Benelux + Frankrijk, vermeerderd met de kosten voor transport en verzekering tot aan de door de koper vermelde adres.


4. Op bepaalde artikelen gelden speciale “EDU”-prijzen. Deze prijzen zijn voorbehouden aan studenten diergeneeskunde, dierenartsen, docenten en administratief personeel van faculteiten diergeneeskunde, van 18 jaar of ouder, die in het bezit zijn van een geldig bewijs van inschrijving voor het huidige schooljaar/academiejaar.


5. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zijn al onze bestellingen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel door middel van een storting op rekeningnummer IBAN/ BE51 7370 3291 4062; BIC : KREDBEBB. Pas na ontvangst van de betaling wordt het order uitgevoerd.


5. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zijn al onze bestellingen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel door middel van een storting op rekeningnummer IBAN/ BE51 7370 3291 4062; BIC : KREDBEBB. Pas na ontvangst van de betaling wordt het order uitgevoerd.
In ieder geval en in afwijking van artikel 1153 Burgerlijk Wetboek zullen alle facturen en debetnota's die niet vereffend zijn op de vervaldatum, automatisch vermeerderd worden met een nalatigheidsinterest, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. De rentevoet zal 10% per jaar bedragen. Bovendien zullen de facturen en debetnota's, die een maand na de vervaldatum nog steeds onbetaald blijven, automatisch vermeerderd worden met een forfaitair schadebeding, gelijk aan 10% van de verschuldigde som, met een minimum van 250 €.


6. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er door de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.


7. Leveringstermijn staat voor termijn na ontvangst van de volledige betaling. Al onze levertermijnen zijn slechts indicatief en gebaseerd op de tijdige levering van de door ons bestelde materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.


8. De koper is gehouden de afgeleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten aan de koper zullen aangerekend worden.


9. Door de ontvangst van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de goederen beantwoorden aan zijn bestelling en vrij zijn van enig zichtbaar gebrek.
Onverminderd de wettelijke waarborg van verborgen gebreken voorzien door artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek en de wet van 25.02.91 met betrekking tot de aansprakelijkheid voor gebrekkige goederen, zijn de toepassingsmogelijkheden van onze waarborg aangeduid op de waarborgkaart die elk product vergezelt. Voor de voedingssupplementen zijn wij FCA geregistreerd en kan ons kwaliteitshandboek op elk ogenblik opgevraagd worden. Biocides worden geleverd in een gesloten verpakking. Deze producten hebben een biocide registratie. Na aanvaarding van de zending, vervalt de garantie. Gebruiksgoederen hebben een garantie van 8 dagen na levering.


10. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na ontvangst of vaststelling geformuleerd worden, waarbij de datum van ontvangst geacht wordt te vallen uiterlijk 2 werkdagen nadat de goederen onze opslagplaats hebben verlaten, tenzij tegenbewijs geleverd door de koper.
Wij ruilen de courant verkochte goederen binnen de acht kalenderdagen zonder discussie om, op voorwaarde dat ze geen teken van gebruik vertonen en in de volledige intacte verpakking zitten.
Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren.


11. Overmacht is een geldige verschoningsgrond en kan ons niet worden toegerekend. Onafgezien de geldende betekenis zoals door rechtspraak en rechtsleer aanvaard, wordt onder overmacht in elk geval begrepen: werkstakingen in ons bedrijf, verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, w.o. (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leveranciers.


12. Wij zijn gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, zonder aanspraak op enige schadevergoeding in hoofde van de koper, ingeval van :
- Samenloop van schuldeisers van de koper (w.o. faillissement, aanvraag bescherming tegen schuldeisers in toepassing van de Wet op de continuïteit van ondernemingen of andere gevallen van gerechtelijk akkoord);
- Blijvende tekortkomingen door de koper in de nakoming van zijn verplichtingen, na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand;
- Overmacht waardoor wij niet in staat zijn de overeenkomst na te komen;


13. Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van Vet Shops zijn bevoegd in geval van een geschil


Even geduld a.u.b.

Product toegevoegd aan uw bestelling

Opgelet

Something went wrong. Please try again later or contact support.

U bestelt voor levering bij uw praktijk.

Als u wenst te laten leveren bij uw klant kies 'Selecteer klant'